5 เช็คลิสต์ตรวจสอบน้ำยาเคมี

5 เช็คลิสต์ตรวจสอบน้ำยาเคมี

   เราควรตรวจสอบก่อนที่จะให้บริษัทกำจัดปลวกอัด ฉีดพ่น น้ำยาเคมี เพื่อประสิทธิภาพของการป้องกันและกำจัดปลวก และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
 
    5 เช็คลิสต์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีที่นำมาใช้ในบ้าน
1. ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีที่นำมาให้บริการ ต้องตรงกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอขาย
2. ขวด บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมี ต้องไม่มีการเปิดฝาใช้งานมาก่อน
3. ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีที่นำมาให้บริการต้องติดฉลาก และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.ฉลากต้องมีการแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
4. สังเกตการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใช้ผลิตภัณฑ์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ตามที่ระบุไว้บนฉลาก เช่น อัตราส่วนการผสมใช้งาน เครื่องมือ วิธีการใช้งาน
5. ผู้ปฏิบัติงานแนะนำข้อควรระวังของผู้ใช้บริการ(ลูกค้า) ทั้งก่อน และหลังรับบริการ เช่น เปิดประตู หน้าต่างระบายให้อากาศถ่ายเทสะดวกขณะปฏิบัติงาน ย้ายผู้ป่วย เด็ก สัตว์เลี้ยง ออกนอกพื้นที่