ประเมินค่าบริการออนไลน์

  คำนวนค่าบริการแบบรายปี

      เมตร

  ผลการคำนวณ

         

         

         

  หมายเหตุ :

  1. โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้

  2. ค่าบริการกำจัดปลวกที่ถูกต้องนั้น ควรจะต้องเข้าสำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อประเมินระดับการระบาด สายพันธุ์ปลวกที่พบ เพื่อหาวิธีกำจัดและเลือกใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง และยังต้องสำรวจลักษณะโครงสร้างบ้าน ขนาดพื้นที่ รวมถึงความเสี่ยงและข้อกังวลที่ลูกค้ามี เช่น มีสัตว์เลี้ยง ที่บ้านมีเด็กเล็ก คนชรา เป็นต้น เพื่อออกแบบรูปแบบบริการที่เหมาะแก่ลูกค้าท่านนั้น ๆ ด้วย

  ปรึกษาปัญหาปลวก กับนักวิชาการ ฟรี

  ส่งข้อมูลถึงเรา