เหยื่อกำจัดปลวกปลอดภัย ?

เหยื่อกำจัดปลวกปลอดภัย ?

ระบบเหยื่อ EXTERRA นั้นให้ความปลอดภัยสูงที่สุดในวิธีการกำจัดปลวกทุกประเภท เพราะเหยื่อกำจัดปลวก หรือ Bait Matrix นั้น 99.9 % เป็น “ อัลฟ่าเซลลูโลส ” ซึ่งไม่เป็นสารเคมีและไม่มีอันตรายใดๆ และมีสารการยับยั้งการลอกคราบ (IGR)เพียง 0.1% เท่านั้น ซึ่งถ้าวัดค่าความอันตรายแล้ว เหยื่อมีความปลอดภัยมากกว่าเกลือแกง ที่ใช้ผสมอาหารเสียอีก ดังนั้นจึงมั่นใจเรื่องความปลอดภัยสูงได้ และไม่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อม และผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

โดยที่ “ ค่าบอกความเป็นพิษเฉียบพลันของสารเคมี” หรือ “ค่า LD 50” ของ “เหยื่อกำจัดปลวก” (สาร IGR) มีค่าสูงกว่า “LD 50 ของเกลือ” กล่าวคือ

ค่า LD 50 ของเกลือประกอบอาหารทั่วไป อยู่ที่ ประมาณ 4000 – 5000 mg/kg

ค่า LD 50 ของเหยื่อกำจัดปลวก (สาร IGR) มีค่ามากกว่า 5000 mg/kg

    ** ค่า LD 50 ยิ่งสูงมาก จะยิ่งปลอดภัยสูง **

 

ค่า LD 50 คืออะไร ?

ค่า LD 50 เป็นค่าบอกความเป็นพิษเฉียบพลันของสารเคมี หมายถึงปริมาณของสารเคมีซึ่งเมื่อสัตว์ที่ใช้ในการทดลองได้รับเข้าสู่ร่างกายเพียงครั้งเดียว โดยทางการกิน การฉีด หรือ การสัมผัสทางผิวหนัง แล้วทำให้สัตว์เสียชีวิตไปเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ทำการทดลองสัตว์ที่ใช้ทดลองส่วนมาก นิยมใช้หนู โดยให้กินสารติดต่อกันระยะหนึ่งเพื่อศึกษาปริมาณของสารที่จะทำให้หนูนั้นตาย หน่วยนํ้าหนักที่นิยมใช้ในการบอกปริมาณของสารพิษคือ มิลลิกรัมโดยเทียบกับนํ้าหนักร่างกายสัตว์ทดลองเป็นกิโลกรัม (มก/ กก) เช่นค่า LD50 ของสาร ancymidol เท่ากับ 4,500 มก/ กก หมายความว่าถ้าสัตว์ทดลองนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม กินสารนี้เข้าไป 4,500 มิลลิกรัม จะมีโอกาสตาย 50 เปอร์เซ็นต์

 

LD50 เป็นหลักจะแบ่งชนิดของสารเคมีออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 6 ประเภทดังนี้

หน่วย LD50 (มก/ กก)

1. มีพิษสูงมาก (extremely toxic) 1

2. มีพิษสูง (highly toxic) 1-50

3. มีพิษปานกลาง (moderately toxic) 50-500

4. มีพิษเล็กน้อย (slightly toxic) 500-5,000

5. ถือได้ว่าไม่มีพิษ (practically non-toxic) 5,000-15,000

6. ปลอดภัย (relatively harmless) > 15,000

Contact US

ติดต่อขอคำปรึกษาปัญหาปลวก แมลง กับนักวิชาการ สาขาใกล้ๆ บ้าน ฟรี!